Lektorský tým

RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA

RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA

Manažerské a ekonomické vzdělání získala na Podnikatelské fakultě VUT v Brně, na Nottingham Trent University a v dalších odborných kurzech. Pracovala na různých manažerských pozicích.
Dlouhodobě působí ve vysokém školství a ve vzdělávání dospělých jako odborný garant a lektor manažerských programů. V současné době vykonává funkci manažera kvality na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě.
Lektorsky se zaměřuje na oblast managementu, strategického řízení, rozvoje lidských zdrojů a manažerských dovedností. Podílela se na realizace téměř dvaceti projektů se zaměřením na další vzdělávání, management, zvyšování kvality a podnikání. Vydala několik odborných publikací, podílí se na činnosti asociací a sdružení zaměřených na rozvoj lidských zdrojů.
Je certifikovaným lektorem vzdělávání dospělých, držitelem licence European Business Competence Licence EBCL a licence pro využívání metody Work Ability Index.


PhDr. Lukáš Durda

PhDr. Lukáš Durda

Vystudoval Fakultu sociálních věd UK v Praze. Absolvoval studijní pobyty zaměřené na podnikání a možnosti jeho výuky na Harvard Busines School (USA), BabsonCollege (USA), Maastricht University (Nizozemí), Vlerick Business School (Belgie) a TeamAcademy (Finsko). Jako vysokoškolský pedagog působí od roku 2004. Poznatky z praxe získával v několika neziskových organizacích jako projektový manažer a analytik. Pracoval také jako věděcký pracovník. V projektové a výzkumné činnosti se zaměřuje především na oblask manažerských kompetencí a start-upů.


Mgr. Ing. Kamila Dvorská, Ph.D.

Mgr. Ing. Kamila Dvorská, Ph.D.

Absolvovala Provozně ekonomickou fakultu VŠZ v Brně a od roku 1991 vykonávala pozici hlanvího ekonoma obchodní společnosti. V roce 2001 úspěšně ukončila doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠBTU v Ostravě. V práci se dlouhá léta zaměřuje na oblast účetniství, daní a financí.


Ing. Ladislav Glogar

Ing. Ladislav Glogar

Absolvoval inženýrské i postgraduální studium na Fakultě strojní Vysokého učení technického v Brně. V rámci dalšího vzdělávání se zdokonaloval v mezinárodně certifikovaných kurzech – Leadership program, Corporate Governance, Exekutiv Leadership program, Strategické plánování, Strategický management a další. Dlouhodobě působil jako vrcholový manažer v zahraniční firmě zaměřené na výrobu automobilových komponentů, v současné době vykonává funkci výkonného ředitele sdružení Moravskoslezský automobilový klastr, o.s. Dlouhodobě se věnuje také lektorské činnosti jako externí vyučující na VŠB-TU Ostrava, UTB Zlín a na VŠP Ostrava, a to v oblastech strategického řízení, inovací a leadershipu.


MUDr. Filip Horák, MBA

MUDr. Filip Horák, MBA

Promoval na Lékařské fakultě UP Olomouc v roce 1990. Po složení atestace ze všeobecné chirurgie se brzy začal čím dál víc věnovat organizaci a řízení ve zdravotnictví. Svoji kariéru v řízení nemocnic začal jako náměstek LP v Městské nemocnici na Fifejdách, kde působil koncem 90. let 4 roky. Poté zhruba stejnou dobu působil i ve vedení FN Ostrava, aby v roce 2004 nastoupil do společnosti Euromednet, předchůdce společnosti AGEL.


Mgr. Ing. Monika Klucová, Ph.D., LL.M.

Mgr. Ing. Monika Klucová, Ph.D., LL.M.

Vystudovala právo a právní vědy na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a ekonomii na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze. Je absolventkou studijních programů MBA a LLM na Nottingham Trent University. Je právničkou a ekonomkou s dlouholetou praxí v oblasti korporátní komunikace a psychologie vyjednávání a mediátorkou zapsanou v seznamu
mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR pod IČ: 03893057.
Ve své vlastní mediační kanceláři se věnuje zejména mediaci sporů obchodních, pracovních a občanských. Jako mediátor je osobou nestrannou, neposkytuje žádné ze stran právní poradenství. V průběhu mediačního procesu pomáhá překonávat bariéry v komunikaci a vytváří podmínky, které stranám umožňují otevřené a aktivní jednání, vzájemnou komunikaci
o jejich zájmech a potřebách a předávání informací.
Působí současně jako právnička v advokátní kanceláři, kde poskytuje klientům služby ve všech oblastech práva občanského, pracovního, práva obchodních společností, obchodního závazkového práva, corporate governance a compliance včetně prevence trestní odpovědnosti právnických osob. Zastupuje klienty advokátní kanceláře před soudy a správními orgány.


Mgr. Jan Kovács, Ph.D.

Mgr. Jan Kovács, Ph.D.

Absolvent sociologie FF UK v Bratislavě, doktorát na EkF VŠB TU Ostrava, absolvent KAIZEN College – trenér lean dovedností. Svou profesní kariéru začínal jako kurátor pro trestní věci mladistvých a nezletilých. Dále několik let působil jako podnikový sociolog v a.s. VÍTKOVICE, kde byl rovněž interním lektorem manažerů, mistrů a obchodníků. Své
znalosti i zkušenosti získané od roku 1990 spoluprací s významnými českými podniky a studiem a přednáškami na zahraničních universitách v USA, Dánsku, Španělsku, Portugalsku, Velké Británii, Irsku a Finsku odborně
profiluje na tématiku teorie a praxe lean managementu, řízení změn a rozvoje manažerských dovedností, obchodního jednání a do oblasti zlepšování firemní kultury. Působil rovněž jako odborný asistent katedry managementu na EkF VŠB-TU v Ostravě, kde vyučoval Manažerské dovednosti a Trendy vývoje světového managementu pro české a zahraniční studenty ERASMUS programu. V programu MBA vyučoval v českém i anglickém jazyce předměty Change and Knowledge Management a Strategic Marketing and Management.


Ing. Jiří Kubica

Ing. Jiří Kubica

Absolvoval Fakultu elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické Univerzity v Ostravě, a to v oboru Informační a komunikační technologie se zaměřením na Informatiku a výpočetní techniku. Této odborné oblasti se věnuje i v profesní kariéře, a to ve vlastní firmě zaměřené na aplikaci informačních systémů a technologií do praxe a také jako manažer při zavádění ICT v dalším vzdělávání v rámci celorepublikového projektu. Věnuje se rovněž poradenské a lektorské činnosti ve svém oboru.


Mgr. Jiří Moskala, MPA

Mgr. Jiří Moskala, MPA

Absolvoval Filosofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor Andragogika, a na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno postgraduální manažerský program MPA. V rámci dalšího vzdělávání se zdokonaloval v kurzech – např.
grafologie, mediace, krizové telefonické intervence apod. Dlouhodobě působí v manažerských pozicích ve veřejné správě, v současné době jako tajemník Městského úřadu ve Studénce. Lektorské činnosti se věnuje jako externí vyučující na Vysoké škole sociálně správní, o.p.s., v Havířově a také jako externí lektor pro vzdělávací agentury, a to v oblastech personalistiky, komunikace, řízení lidských zdrojů, sociologie a etiky.


Mgr. Stanislav Loskot, MBA

Mgr. Stanislav Loskot, MBA

Pracoval na vedoucích pozicích středního a top managementu v privátním i veřejném sektoru, kde získal zkušeností s vedením organizace, řízením lidí, jejich motivací a hodnocením. Pracoval 6 let jako vedoucí odboru, 11 let jako tajemník/vedoucí úřadu, 5 let jako manažer poradenské společnosti, nyní působí jako poradce a lektor pro Veřejnou správu ČR. Pomáhá budovat týmy pro různé společnosti, zejména v oblasti managementu a kvality. Prošel kurzy a dlouhodobými školeními na téma managementu, psychologie, řízení lidských zdrojů a lektorských dovedností. V roce 2014 získal certifikát „Lektor dalšího vzdělávání“. V současné době se věnuje, kromě výše uvedených témat, Společenské odpovědnosti organizací, tvorbě personálních strategií a metodické podpoře v implementaci personálních procesů.
Jako lektor se zaměřuje zejména na manažerské dovednosti, řízení lidských zdrojů (výběr, adaptace a hodnocení zaměstnanců) a komunikační dovednosti.
Jako konzultant se zabývá dlouhodobou spoluprácí se společnostmi s cílem vytvořit efektivně fungující týmy. Podílí se na vypracování personálních strategií, zefektivnění personálních procesů, zavedení systému hodnocení zaměstnanců, zavedení modelů kvality a systemizací úřadů. Od roku 2015 je členem občanského sdružení Age management a externím pedagogem na Katedře managementu VŠB Ostrava, lektoruje semináře pro zdravotní sestry.
Mezi jeho hlavní koníčky patří lyžování, vysokohorská turistika a péče o mládež (i o vlastní).


Ing. Renáta Valerie Nešporek, Ph.D., MBA

Ing. Renáta Valerie Nešporek, Ph.D., MBA

Absolvovala Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské – Technické univerzity, Ostrava, kde rovněž obhájila disertační práci. Více než 10 let se pohybovala v prostředí průmyslového podniku, kde se až na krátkodobé výjimky soustředila na oblast financí.
V prostředí soukromé Vysoké školy podnikání, a.s. Ostrava působila od roku 2003 do roku 2016, převážně na pozici prorektorky. Je aktivní rovněž v několika dozorčích orgánech právnických osob, kde získává mj. další praktické zkušenosti pro vlastní pedagogickou činnost. V ní se zaměřuje především na oblast podnikových a osobních financí. Specializace Business finance je koníčkem a současně oblastí, ve které rozvíjí svůj další odborný i akademický růst. Věnuje se i odborné publikační činnosti.V současné době působí jako ředitelka příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava – Jih.


Prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.

Prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.

Absolvent Fakulty obchodní Vysoké školy ekonomické v Praze. Na téže škole vystudoval v postgraduálním studiu i Učitelství ekonomických předmětů. V devadesátých letech studoval marketing na vysoké škole v nizozemském Eindhovenu, v této době absolvoval řadu studijních pobytů, například v Kanadě, Francii, Belgii, USA, Irsku a Velké Británii. Doktorát absolvoval na VŠB – TU v Ostravě, habilitoval u UTB ve Zlíně a profesura na PEVŠ v Bratislavě. Autor více než 20 publikací v celkovém nákladu 140 tis. výtisků, více než 100 dalších publikačních výstupů (časopisy, konferenční sborníky atd.). Během své dlouhé pedagogické kariéry přednášel na řadě českých i zahraničních vysokých školách, kromě těch slovenských to byla Wirtschaftsuniversität a Studienzentrum Hohe Warte ve Vídni, Univerzita Algarve v Portugalsku, dále na mezinárodních konferencích a kongresech mimo jiné v Honolulu na Havaji (USA), Middx University v Londýně, dále na Kypru, v Rakousku, Bulharsku, Turecku, Dánsku, Polsku a řadě jiných zemí. Člen
SIETAR UK (Society for Intercultural Education and Research), v minulosti člen Executive Commitee EURASHE v Bruselu V minulosti a současnosti člen tří univerzitních a pěti fakultních vědeckých rad, člen redakčních rad 7 vědeckých a
odborných časopisů.
V minulosti se závodně věnoval vodnímu pólu, první ligu hrál ve Slávii Praha FEL a Dukle Žilina, nominován do juniorské a akademické reprezentace bývalé ČSSR. Po ukončení závodní kariéry se několik let věnoval olympijskému triatlonu. Dalším sportovním koníčkem byla kopaná, hokej a cyklistika. V současnosti rekreační cykloturistika a cestování.


JUDr. Kateřina Poláčková

JUDr. Kateřina Poláčková

Po absolvování Právnické fakulty na Univerzitě Karlově v Praze a ročním působení ve státní správě odstartovala v roce 1990 Kateřiny Poláčkové praxe v pojišťovnictví. Od roku 1992 do roku 2017 byla zaměstnaná u společnosti MARSH, s.r.o., která je mezinárodním pojišťovacím makléřem, na různých manažerských pozicích. Vedla tým se specializací na pojištění finančních a profesních rizik a vykonávala pozici interního právníka. V současnosti pracuje pro makléřskou společnost Portis s.r.o., kde pokračuje v práci pojišťovacího makléře a zastává funkci interního právníka. Kateřina Poláčková má přímé zkušenosti s německým zajistným trhem – zajišťovna v Aachenu. Absolvovala řadu mezinárodních interních školení v rámci společnosti Marsh & Mc Lennan Companies.


Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Ing. Eva Gmentová, LL.M.

LEKTORLEKTORLEKTORLEKTORLEKTORKALEKTORLEKTORLEKTORLEKTORLEKTORKA MODULŮ – POJIŠTĚNÍ MAJETKU, LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ, MANAGEMENT SPRÁVY KLIENTA, OBCHODNÍ DOVEDNOSTI

Motto: Investice do vzdělání je jedinou investicí, která se vyplatí.

Eva Gmentová má za sebou vívícece jak třicetiletoutřicetiletou kariéru ve finančních službách na mnoha manažerských pozicích. Od roku 2001 působí v pojišťovnictví, kdy od začátku až do konce svého působení byla zodpovědná za správu pojištění skupiny AGROFERT. Nejdéle pracovala v makléřské společnosti RESPECT, a.s., naposledy na pozici obchodní ředitelky. V roce 2017 se rozhodla odejít a založit vzdělávací agenturu E.G.I. Education Grow Insurance, kterou vede a dále rozvíjí, a která se zaměřuje na vzdělávání a šíření odbornosti na pojistném trhu.

Manažerské vzdělání pro ty, kteří chtějí ve své kariéře udělat další krok.

© 2017 British Institute of Management s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Novinky