MBA Health Care Management

Jarní termíny

Nový Jičín

17. března 2018

Ostrava

8. března 2018

Profesní vzdělávací program  ve specializaci MBA Health Care Management  je zaměřený na jednotlivé oblasti managementu v různých typech zdravotnických zařízení.

Program poskytuje studentům jak teoretické vzdělání v základních disciplínách managementu, práva, kvality služeb, financování apod., tak zvládnutí nezbytných praktických manažerských dovedností, jakými jsou např. řešení problémů, rozhodování, jednání a komunikace. Během studia se rovněž využívají aktivní metody jako případové studie, didaktické hry, hraní rolí apod. Při prezenční výuce jsou možné konzultace a rozbory konkrétních problémových situací z praxe posluchačů.

Program je navržen speciálně pro zástupce středního a vyššího managementu působící v prostředí zdravotnictví a zabývajících se tvorbou strategie a hospodařením zdravotnických institucí ve veřejném i soukromém sektoru. Do programu se mohou přihlásit zájemci z jakýchkoliv zařízení zdravotnického či sociálního zaměření. Je rovněž vhodný pro manažery lázeňských zařízení, zdravotních pojišťoven, farmaceutických společností apod.


Moduly studia

Moduly jsou zakončeny zápočtem, který je udělen na základě získání potřebného minimálního počtu kreditů. Kredity je ohodnocena účast na prezenční výuce a testy nebo seminární práce z daného modulu.
Závěrečné moduly jsou věnovány ukončení studia – komplexní znalost dané problematiky prokazují posluchači zpracováním závěrečné práce, kterou obhajují před komisí, a rozpravou na téma vztahující se k závěrečné práci.  Komise je složena z lektorů, popř. významných hostů.

Management

Cílem úvodního modulu je seznámit posluchače s povahou, posláním a základními úkoly managementu v korporaci.

Osobnostní rozvoj manažera a techniky rozvoje

Cílem modulu je představit posluchačům oblasti time managementu, naučit je využívat základní principy této manažerské metody a také si osvojit techniky, kterými lze dosahovat efektivnějších výkonů.

Organizace a řízení ve zdravotnictví

Cílem modulu je seznámit studenty s aktuálními trendy v oblasti řízení a provozu zdravotnických zařízení, v oblastech domácí, paliativní (terminální) a chronické péče, s procesem reforem zdravotní péče z celosvětového i středoevropského pohledu, v návaznosti na obecné znalosti managementu se seznámit s praktickým využitím nástrojů strategického řízení a řízení rizik ve zdravotnických organizacích. 

Řízení lidských zdrojů

Cílem modulu je vytvoření a osvojení si ucelené představy o principu řízení lidských zdrojů, o významu lidského potenciálu a jeho rozvoje pro zvýšení konkurenceschopnosti korporace a o významu a úkolech leadershipu.

Ekonomika a financování zdravotní péče

Cílem modulu je seznámit posluchače se základními principy zdravotnického systému, s principy jeho financování, strukturou sítě zdravotnických zařízení a jejich ekonomických aspektů.

Právo ve zdravotnictví

Cílem modulu  je seznámit posluchače s problematikou tzv. zdravotnického práva, osvětlit principy a obsah příslušné právní úpravy, resp. poukázat na provázanost se souvisejícími právními odvětvími.  

Marketingové komunikace

Cílem modulu je ukázat posluchačům ucelený pohled na veškeré oblasti související s přípravou marketingových a komunikačních strategií, vymezit základní pojmy marketingové komunikace a rozpoznat jejich implementaci na mezinárodních trzích v rámci jejich specifik, základy mediálního plánování a seznámit účastníky se současnými trendy v marketingových komunikacích.

Pracovní právo

Cílem modulu je  prohloubení právního vědomí posluchačů v oblasti pracovního práva. Pozornost bude věnována základním znalostem praktických postupů při aplikaci pracovně právních předpisů v podnikatelské a zaměstnanecké praxi.

Firemní kultura a komunikace

Cílem modulu je seznámit posluchače s významem firemní kultury pro výkonnost organizace, s jejími hlavními principy i se zásadami její tvorby a řízení, porozumět mezinárodním rozdílům firemní kultury i hlavním zásadám interkulturního managementu a také poskytnout teoretický základ, ale i praktické tipy pro posílení komunikačních dovednosti manažerů.

Kvalita zdravotní péče

Cílem modulu je  seznámení posluchačů s teoretickými základy, ze kterých vychází hodnocení kvality ve zdravotnictví, a s jejich aplikací do praxe, zvládnutí metodiky tvorby standardů ve zdravotnictví a posouzení jejich role v systému posuzování kvality zdravotních služeb.

Metodologie závěrečné práce

Cílem modulu je seznámit posluchače s obecnými zásadami odborné závěrečné práce, s formální úpravou odborné práce, připravit je na obhajobu závěrečné práce.

Závěrečné práce a obhajoba

Cílem modulu je vypracování odborné závěrečné práce a její obhajoba před komisí.


Harmonogram programu

Program je jednoletý, probíhá v českém jazyce kombinovanou formou studia. Kombinovaná forma studia, která zahrnuje přímou výuku s lektory doplněnou e-learningovým studiem a samostudiem, umožňuje studentům přizpůsobit studium svým aktuálním časovým možnostem, takže ho mohou absolvovat při zaměstnání.
Při výuce mohou studenti konzultovat s lektory i problémy ze svého pracovního prostředí, a tím aplikovat nově získané poznatky a informace přímo do praktického profesního života.

Nový Jičín

Cca jednou měsíčně v sobotu
(8 vyučovacích hodin 9:00 – 16:30)

Ostrava

2krát v měsíci odpoledne v pracovní den
(4 vyučovací hodiny 17:00 – 20:15 )

Roční školné

80 000 Kč bez DPH

96 800 Kč s DPH

Sleva 10 % z ceny školného při přihlášení do 8. 2. 2017


Možné skupinové slevy při přihlášení 2 a více zájemců.

Studium je zahajováno zpravidla dvakrát ročně – v říjnu a v březnu/dubnu, pro firemní kolektivy lze po dohodě i v jiném termínu.Školné lze uhradit ve 4 splátkách nebo dle dohody.

© 2017 British Institute of Management s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Novinky