Sociální služby a poradenství

Charakteristika studijního programu

Jedná se o akreditovaný studijní obor, který splňuje požadavky profesní způsobilosti dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Absolvent bakalářského studia ovládá základy teorie a praxe sociálních služeb a poradenství, má fundamentální znalosti o úloze státní správy, samosprávných orgánů, nestátních subjektů a neziskových organizací v oblasti sociální politiky. Je připravený pro výkon:

 • sociálně-poradenských činností,
 • sociálně-právního poradenství prvního kontaktu,
 • sociální prevence,
 • krizové intervence,
 • vyjednávání a zastupování klienta v hmotné a sociální nouzi,
 • zřizování, koordinování a organizování různých sociálních služeb.

Absolventům je udělen akademický titul bakalář (Bc.).


Teoretické znalosti

Absolvent

 • má základní znalosti z oblasti sociologických a psychologických věd, aplikované pedagogiky, sociální práce, teorie výchovy a práva,
 • disponuje vědomostmi v oblasti práce s klientem v konkrétní sociální skupině,
 • ovládá teoretické poznatky o efektivním využívání volného času.

Praktické dovednosti

Absolvent 

 • získá fundamentální kompetence sociálního pracovníka a poradce,
 • dokáže diagnostikovat problémy v nejrůznějších oblastech sociální sféry,
 • dokáže navrhovat a tvořit formy sociální pomoci a implementovat je do praxe.

Doplňující poznatky a dovednosti

Absolvent dokáže

 • ve spolupráci s odkázanými na sociální pomoc hledat optimální řešení,
 • organizovat si vlastní studium a další vzdělávání,
 • sledovat a aplikovat legislativní změny v oblasti sociální problematiky.

Uplatnění

Dokáže zajistit odborné činnosti, obslužné činnosti a další činnosti v rozsahu stanoveném v zákoně o sociálních službách č. 448/2008 Sb., a to: specializované odborné poradenství, odbornou pomoc při odkázanosti fyzické osoby na pomoc jiné fyzické osoby, může se uplatnit jako sociální poradce, mediační a probační pracovník, sociální pracovník v zařízeních sociálních služeb a v oblastech řešení nepříznivé sociální situace příjemců sociálních služeb.


Státní zkouška (1. stupeň)

 • Obhajoba závěrečné práce
 • Státní komisionální zkouška


Forma studia

Dálková forma studia (vhodné při zaměstnání).

Poplatky za studium

 • Poplatek za studium je 630 € (cca 16 600 Kč) za semestr (lze uhradit ve svou splátkách).
 • Poplatek za přijímací řízení je stanoven ve výši 1200 Kč (hradí se při podání přihlášky).

Materiály ke stažení

Manažerské vzdělání pro ty, kteří chtějí ve své kariéře udělat další krok.

© 2017 British Institute of Management s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Novinky