MPA Public Management

Podzimní termíny

Nový Jičín

říjen 2018

Ostrava

říjen 2018

Master of Public Administration (MPA) – Public Management je profesní postgraduální studijní program zaměřený na získání a rozšíření znalostí v managementu v oblasti veřejné správy. 

Absolventi tohoto programu získají diplom (certifikát) a titul MPA, který je v manažerské praxi ve veřejné správě mezinárodně uznáván a je obdobou titulu MBA.

Program je určen zejména všem vedoucím pracovníkům, úředníkům, manažerům v oblasti veřejné správy a voleným představitelům měst, obcí a krajů. Zdokonalit si nebo získat nové znalosti z veřejné správy mohou i ti, kteří s veřejnou správou spolupracují.


Moduly studia

10 odborných modulů po 8 hodinách je zakončeno zápočtem, který je udělen na základě získání potřebného minimálního počtu kreditů. Kredity je ohodnocena účast na prezenční výuce a testy nebo seminární práce z daného modulu.

Závěrečné moduly jsou věnovány ukončení studia – komplexní znalost dané problematiky prokazují posluchači zpracováním závěrečné práce, kterou obhajují před komisí, a rozpravou na téma vztahující se k závěrečné práci.  Komise je složena z lektorů, popř. významných hostů.

   

Management

Cílem úvodního modulu je seznámit posluchače s povahou, posláním a základními úkoly managementu ve veřejné správě.

Osobnostní rozvoj manažera a techniky rozvoje

Cílem modulu je představit posluchačům oblasti time managementu, naučit je využívat základní principy této manažerské metody a také si osvojit techniky, kterými lze dosahovat efektivnějších výkonů.

Řízení lidských zdrojů I, II

Cílem modulu je vytvoření a osvojení si ucelené představy o principu řízení lidských zdrojů, o významu lidského potenciálu a jeho rozvoje pro zvýšení konkurenceschopnosti korporace a o významu a úkolech leadershipu.

Koučink a jeho využití

Cílem modulu je ukázat posluchačům základní principy a techniky koučinku a možnosti jeho využití při rozvoji manažera i zaměstnanců, vedoucího úředníka či úředníka ÚSC.

Právo ÚSC I, II

Cílem modulu  je objasnit posluchačům legislativní ukotvení veřejné správy, zvláště pak při fungování územně samosprávných celků různých stupňů včetně správního práva.

Ekonomika neziskového sektoru

Cílem modulu je umožnit posluchačům (manažerům, vedoucím úředníkům a úředníkům), aby lépe znali subjekty ekonomického prostředí, se kterými jednají, případně vstupují do různých sociálních či ekonomických vztahů. Posluchači získají základní přehled o právních předpisech upravujících jednotlivé typy organizací fungujících v neziskovém sektoru, seznámí se zdroji financování neziskových organizací a zásadami řízení v těchto organizacích.

Projektový management

Cílem modulu je seznámit posluchače s problematikou řešení změn a odchylek projektu a managementu optimalizace řízení rizik s cílem osvojit si základní dovednosti projektového manažera a vedoucího týmu.

Pracovní právo

Cílem modulu je  prohloubení právního vědomí posluchačů v oblasti pracovního práva. Pozornost bude věnována základním znalostem praktických postupů při aplikaci pracovně právních předpisů v zaměstnanecké praxi.

Metodologie závěrečné práce

Cílem modulu je seznámit posluchače s obecnými zásadami odborné závěrečné práce, s formální úpravou odborné práce, připravit je na obhajobu závěrečné práce.

Závěrečné práce a obhajoba

Cílem modulu je vypracování odborné závěrečné práce a její obhajoba před komisí.


Harmonogram programu

Program je jednoletý, probíhá v českém jazyce kombinovanou formou studia. Kombinovaná forma studia, která zahrnuje přímou výuku s lektory doplněnou e-learningovým studiem a samostudiem, umožňuje studentům přizpůsobit studium svým aktuálním časovým možnostem, takže ho mohou absolvovat při zaměstnání.
Při výuce mohou studenti konzultovat s lektory i problémy ze svého pracovního prostředí, a tím aplikovat nově získané poznatky a informace přímo do praktického profesního života.

Nový Jičín

Přímá výuka probíhá dle harmonogramu jednou měsíčně v pracovním den (úterý/čtvrtek) od 8:00 do 15:00.


Ostrava

Přímá výuka probíhá dle harmonogramu jednou měsíčně v pracovním den (úterý/čtvrtek) od 8:00 do 15:00.

Roční školné

75 000 Kč bez DPH

90 750 Kč s DPH


Sleva 10 % z ceny školného při přihlášení nejpozději jeden měsíc před zahájením výuky.

Možné skupinové slevy při přihlášení 2 a více zájemců.

Školné lze uhradit ve 4 splátkách nebo dle dohody.

Úředníci a vedoucí úředníci mohou tento program studovat formou „2 v 1“.


Prezenční výuka programu Public management je akreditována u MV ČR jako průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky a úředníky ÚSC v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. Absolventi získají osvědčení s číslem akreditovaného programu.

Ve studijní nástavbě pak plní zbývající povinnosti programu MPA – samostudium, seminární práce/testy, závěrečná práce a její obhajoba, promoce, zahraniční certifikát IES.

 Studium je zahajováno zpravidla dvakrát ročně – v podzimním a vv jarním termínu. 

Pro kolektivy lze po dohodě i v jiném termínu.

© 2017 British Institute of Management s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Novinky