MBA Corporate Management

Zahájení podzimních běhů

Nový Jičín

17. března 2018

Ostrava

8. března 2018

Profesní vzdělávací program ve specializaci MBA Corporate Management je zaměřený na jednotlivé oblasti managementu a práva, které se vyskytují u různých typů korporací.
Program poskytuje studentům jak teoretické vzdělání v základních disciplínách managementu a práva, tak rozvíjí zvládnutí nezbytných praktických manažerských dovedností, jakými jsou např. řešení problémů, rozhodování, jednání a komunikace. Během studia se rovněž využívají aktivní metody jako případové studie, didaktické hry, hraní rolí apod. Při prezenční výuce jsou možné konzultace a rozbory konkrétních problémových situací z praxe posluchačů.
Program je určen nejen pro podnikatele, členy středního a vyššího managementu, ale také pro všechny zájemce, kteří se chtějí dále zdokonalovat ve svých znalostech potřebných k rozvoji svého oboru. Rovněž ho mohou využít odborníci, kteří nemají předchozí vzdělání v manažerských oborech, ale přecházejí na manažerské pozice.

Moduly studia

Moduly jsou zakončeny zápočtem, který je udělen na základě získání potřebného minimálního počtu kreditů. Kredity je ohodnocena účast na prezenční výuce a testy nebo seminární práce z daného modulu.

Závěrečné moduly jsou věnovány ukončení studia – komplexní znalost dané problematiky prokazují posluchači zpracováním závěrečné práce, kterou obhajují před komisí, a rozpravou na téma vztahující se k závěrečné práci.  Komise je složena z lektorů, popř. významných hostů.

 

Management

Cílem úvodního modulu je seznámit posluchače s povahou, posláním a základními úkoly managementu v korporaci.

Osobní rozvoj manažera a techniky rozvoje

Cílem modulu je představit posluchačům oblasti time managementu, naučit je využívat základní principy této manažerské metody a také si osvojit techniky, kterými lze dosahovat efektivnějších výkonů.

Strategický management

Cílem modulu  je seznámit posluchače s cíli a podstatou strategického managementu, vysvětlit obsah a vzájemnou souvislost klíčových pojmů strategického managementu, kterými jsou mise, vize a strategické cíle, naznačit důležitost a směry implementace strategie a strategického auditu, seznámit posluchače s některými vývojovými směry strategického managementu.

Řízení lidských zdrojů

Cílem modulu je vytvoření a osvojení si ucelené představy o principu řízení lidských zdrojů, o významu lidského potenciálu a jeho rozvoje pro zvýšení konkurenceschopnosti korporace a o významu a úkolech leadershipu.

Finanční řízení a plánování

Cílem modulu je seznámení posluchačů se základy finančního managementu, s postavením finančního řízení v rámci podnikového managementu a jeho vazbami na ostatní subsystémy zejména účetnictví a controlling a také získání schopnosti analyzovat současný stav firmy a identifikovat příležitosti pro zlepšení finančního řízení a zvýšení hospodářského výsledku.

Korporace a právo

Cílem modulu  je objasnit posluchačům právní úpravy obchodních korporací, tedy obchodních společností a družstev, a to jak z hlediska obecných ustanovení, tak i speciální právní úpravy jednotlivých typů obchodních korporací.

Projektový management

Cílem modulu je seznámit posluchače s problematikou řešení změn a odchylek projektu a managementu optimalizace řízení rizik s cílem osvojit si základní dovednosti projektového manažera a vedoucího týmu.

Marketingové komunikace

Cílem modulu je ukázat posluchačům ucelený pohled na veškeré oblasti související s přípravou marketingových a komunikačních strategií, vymezit základní pojmy marketingové komunikace a rozpoznat jejich implementaci na mezinárodních trzích v rámci jejich specifik, základy mediálního plánování a seznámit účastníky se současnými trendy v marketingových komunikacích.

Pracovní právo

Cílem modulu je  prohloubení právního vědomí posluchačů v oblasti pracovního práva. Pozornost bude věnována základním znalostem praktických postupů při aplikaci pracovně právních předpisů v podnikatelské a zaměstnanecké praxi.

Firemní kultura a komunikace

Cílem modulu je seznámit posluchače s významem firemní kultury pro výkonnost organizace, s jejími hlavními principy i se zásadami její tvorby a řízení, porozumět mezinárodním rozdílům firemní kultury i hlavním zásadám interkulturního managementu a také poskytnout teoretický základ, ale i praktické tipy pro posílení komunikačních dovednosti manažerů.

Kreativita a inovace v organizaci

Cílem modulu je seznámení posluchačů s přínosy a možnostmi uplatňování kreativity a inovací v organizaci. Pozornost je věnována rozvoji kreativity na úrovni jednotlivce (jak manažer může objevovat a realizovat nové nápady a inovace) a organizace (jak firma může podporovat kreativní klima v organizaci a jak může budovat inovativní firemní kulturu).

E – business

Cílem modulu E-business je uvést studenty do problematiky jak podnikat s využitím sítě internet, popř. dalších informačních a komunikačních technologií. Jedná se především o možnosti založení elektronického obchodu nebo internetové prezentace, legislativní prostředí a využití nástrojů internetového marketingu.

Současně budou studentům zprostředkovány informace k problematice sociálních sítí a jejich využití v rámci (nejen elektronického) podnikání a dále v rámci modulu dojde k probrání základních informací z hlediska elektronické bezpečnosti s ohledem na legislativu i citlivost interních informací.

 

Metodologie závěrečné práce

Cílem modulu je seznámit posluchače s obecnými zásadami odborné závěrečné práce, s formální úpravou odborné práce, připravit je na obhajobu závěrečné práce.

Závěrečné práce a obhajoba

Cílem modulu je vypracování odborné závěrečné práce a její obhajoba před komisí.


Harmonogram programu

Program je jednoletý, probíhá v českém jazyce kombinovanou formou studia. Kombinovaná forma studia, která zahrnuje přímou výuku s lektory doplněnou e-learningovým studiem a samostudiem, umožňuje studentům přizpůsobit studium svým aktuálním časovým možnostem, takže ho mohou absolvovat při zaměstnání.
Při výuce mohou studenti konzultovat s lektory i problémy ze svého pracovního prostředí, a tím aplikovat nově získané poznatky a informace přímo do praktického profesního života.

Nový Jičín

Cca jednou měsíčně v sobotu
(8 vyučovacích hodin 9:00 – 16:30)

Ostrava

2krát v měsíci odpoledne v pracovní den
(4 vyučovací hodiny 17:00 – 20:15 )

Roční školné

80 000 Kč bez DPH

96 800 Kč s DPH

Sleva 10 % z ceny školného při přihlášení do 8. 2. 2018

Možné skupinové slevy při přihlášení 2 a více zájemců.

Studium je zahajováno zpravidla dvakrát ročně – v říjnu a v březnu/dubnu, pro firemní kolektivy lze po dohodě i v jiném termínu.Školné lze uhradit ve 4 splátkách nebo dle dohody.

© 2017 British Institute of Management s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Novinky