MBA Business Management

Jarní termíny

Nový Jičín

Ostrava

Profesní vzdělávací program  ve specializaci MBA Business Management  se zaměřuje nejen na oblasti managementu, ale také na problematiku obchodu a prodejních dovedností obchodníka včetně rozvíjejícího se e-businessu.

Program v této specializaci je určen všem, kteří se zabývají obchodováním různého typu a také manažerům, kteří řídí své obchodní týmy, na různých stupních řízení nebo se na řízení připravují. Program poskytuje studentům jak teoretické vzdělání v základních disciplínách managementu, práva a obchodních dovedností, 

tak zvládnutí nezbytných praktických manažerských a prodejních dovedností, jakými jsou např. řešení problémů, rozhodování, jednání a komunikace. Během studia se rovněž využívají aktivní metody jako případové studie, didaktické hry, hraní rolí apod. Při prezenční výuce jsou možné konzultace a rozbory konkrétních problémových situací z praxe posluchačů.


Moduly studia

Moduly jsou zakončeny zápočtem, který je udělen na základě získání potřebného minimálního počtu kreditů. Kredity je ohodnocena účast na prezenční výuce a testy nebo seminární práce z daného modulu.
Závěrečné moduly jsou věnovány ukončení studia – komplexní znalost dané problematiky prokazují posluchači zpracováním závěrečné práce, kterou obhajují před komisí, a rozpravou na téma vztahující se k závěrečné práci.  Komise je složena z lektorů, popř. významných hostů.

Management

Cílem úvodního modulu je seznámit posluchače s povahou, posláním a základními úkoly managementu v korporaci.

 

Osobnostní rozvoj manažera a techniky rozvoje

Cílem modulu je představit posluchačům oblasti time managementu, naučit je využívat základní principy této manažerské metody a také si osvojit techniky, kterými lze dosahovat efektivnějších výkonů.

Strategický management

Cílem modulu  je seznámit posluchače s cíli a podstatou strategického managementu, vysvětlit obsah a vzájemnou souvislost klíčových pojmů strategického managementu, kterými jsou mise, vize a strategické cíle, naznačit důležitost a směry implementace strategie a strategického auditu, seznámit posluchače s některými vývojovými směry strategického managementu.

Řízení lidských zdrojů

Cílem modulu je vytvoření a osvojení si ucelené představy o principu řízení lidských zdrojů, o významu lidského potenciálu a jeho rozvoje pro zvýšení konkurenceschopnosti korporace a o významu a úkolech leadershipu.

Mezinárodní obchodní operace

Cílem modulu  je seznámit posluchače s podstatou jednotlivých mezinárodních obchodních operací, s jednotlivými typy průzkumů potřebnými pro vstup na zahraniční trhy, s problematikou smluvního zajištění v mezinárodním obchodě a s principy fungování franchisingu, jeho přínosy a riziky.

E - business

Cílem modulu E-business je uvést studenty do problematiky jak podnikat s využitím sítě internet, popř. dalších informačních a komunikačních technologií. Jedná se především o možnosti založení elektronického obchodu nebo internetové prezentace, legislativní prostředí a využití nástrojů internetového marketingu.

Současně budou studentům zprostředkovány informace k problematice sociálních sítí a jejich využití v rámci (nejen elektronického) podnikání a dále v rámci modulu dojde k probrání základních informací z hlediska elektronické bezpečnosti s ohledem na legislativu i citlivost interních informací.

Projektový management

Cílem modulu je seznámit posluchače s problematikou řešení změn a odchylek projektu a managementu optimalizace řízení rizik s cílem osvojit si základní dovednosti projektového manažera a vedoucího týmu.

Marketingové komunikace

Cílem modulu je ukázat posluchačům ucelený pohled na veškeré oblasti související s přípravou marketingových a komunikačních strategií, vymezit základní pojmy marketingové komunikace a rozpoznat jejich implementaci na mezinárodních trzích v rámci jejich specifik, základy mediálního plánování a seznámit účastníky se současnými trendy v marketingových komunikacích.

Prodejní dovednosti

Cílem modulu je  poskytnout informace o dovednostech, které jsou důležité při prodeji a obchodování vůbec. Pozornost bude věnována moderním technikám a modelům.

Právo a obchod

Cílem modulu je seznámení posluchačů se základními teoretickými znalostmi právních předpisů upravujících oblast obchodního práva a jejich praktickou aplikací, včetně osvojení základních smluvních typů, s nimiž podnikatel při své činnosti běžně přichází do styku.

Metodologie závěrečné práce

Cílem modulu je seznámit posluchače s obecnými zásadami odborné závěrečné práce, s formální úpravou odborné práce, připravit je na obhajobu závěrečné práce

Závěrečné práce a obhajoba

Cílem modulu je vypracování odborné závěrečné práce a její obhajoba před komisí.


Harmonogram programu

Program je jednoletý, probíhá v českém jazyce kombinovanou formou studia. Kombinovaná forma studia, která zahrnuje přímou výuku s lektory doplněnou e-learningovým studiem a samostudiem, umožňuje studentům přizpůsobit studium svým aktuálním časovým možnostem, takže ho mohou absolvovat při zaměstnání.
Při výuce mohou studenti konzultovat s lektory i problémy ze svého pracovního prostředí, a tím aplikovat nově získané poznatky a informace přímo do praktického profesního života.

Nový Jičín

Cca jednou měsíčně v sobotu
(8 vyučovacích hodin 9:00 – 16:30)

Ostrava

2krát v měsíci odpoledne v pracovní den
(4 vyučovací hodiny 17:00 – 20:15)

Roční školné

80 000 Kč bez DPH

96 800 Kč s DPH

Sleva 10 % z ceny školného při přihlášení jeden měsíc před zahájením výuky.


Možné skupinové slevy při přihlášení 2 a více zájemců


Školné lze uhradit ve 4 splátkách nebo dle dohody.

Studium je zahajováno zpravidla dvakrát ročně – v říjnu a v únoru, pro firemní kolektivy lze po dohodě i v jiném termínu.

© 2017 British Institute of Management s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Novinky