MBA Business Management

Podzimní termíny

Nový Jičín

září 2018

Ostrava

září 2018

Praha

říjen 2018

Profesní vzdělávací program ve specializaci MBA Business Management je zaměřený na jednotlivé oblasti managementu a práva, které se vyskytují u různých typů firem a institucí. Program poskytuje studentům jak teoretické vzdělání v základních disciplínách managementu a práva, tak rozvíjí zvládnutí nezbytných praktických manažerských 

dovedností, jakými jsou např. řešení problémů, rozhodování, jednání a komunikace. Během studia se rovněž využívají aktivní metody jako případové studie, didaktické hry, hraní rolí apod. Při prezenční výuce jsou možné konzultace a rozbory konkrétních problémových situací z praxe posluchačů.

Program je určen nejen pro podnikatele, členy středního a vyššího managementu, ale také pro všechny zájemce, kteří se chtějí dále zdokonalovat ve svých znalostech potřebných k rozvoji svého oboru. Rovněž ho mohou využít odborníci, kteří nemají předchozí vzdělání v manažerských oborech, ale přecházejí na manažerské pozice.

Moduly studia

Moduly jsou zakončeny zápočtem, který je udělen na základě získání potřebného minimálního počtu kreditů. Kredity je ohodnocena účast na prezenční výuce, absolvování e-learningové přípravy a seminární práce nebo závěrečné testy z daného modulu.

Závěrečné moduly jsou věnovány ukončení studia – komplexní znalost dané problematiky prokazují posluchači zpracováním závěrečné práce, kterou obhajují před komisí, a rozpravou na téma vztahující se k závěrečné práci.  Komise je složena z lektorů, popř. významných hostů.

 

Management

Cílem úvodního modulu je seznámit posluchače s povahou, posláním a základními úkoly managementu v korporaci.

Osobní rozvoj manažera a techniky rozvoje

Cílem modulu je představit posluchačům oblasti time managementu, naučit je využívat základní principy této manažerské metody a také si osvojit techniky, kterými lze dosahovat efektivnějších výkonů.

Strategický management

Cílem modulu  je seznámit posluchače s cíli a podstatou strategického managementu, vysvětlit obsah a vzájemnou souvislost klíčových pojmů strategického managementu, kterými jsou mise, vize a strategické cíle, naznačit důležitost a směry implementace strategie a strategického auditu, seznámit posluchače s některými vývojovými směry strategického managementu.

Řízení lidských zdrojů

Cílem modulu je vytvoření a osvojení si ucelené představy o principu řízení lidských zdrojů, o významu lidského potenciálu a jeho rozvoje pro zvýšení konkurenceschopnosti korporace a o významu a úkolech leadershipu.

Finanční řízení a plánování

Cílem modulu je seznámení posluchačů se základy finančního managementu, s postavením finančního řízení v rámci podnikového managementu a jeho vazbami na ostatní subsystémy zejména účetnictví a controlling a také získání schopnosti analyzovat současný stav firmy a identifikovat příležitosti pro zlepšení finančního řízení a zvýšení hospodářského výsledku.

Korporace a právo

Cílem modulu  je objasnit posluchačům právní úpravy obchodních korporací, tedy obchodních společností a družstev, a to jak z hlediska obecných ustanovení, tak i speciální právní úpravy jednotlivých typů obchodních korporací.

Projektový management

Cílem modulu je seznámit posluchače s problematikou řešení změn a odchylek projektu a managementu optimalizace řízení rizik s cílem osvojit si základní dovednosti projektového manažera a vedoucího týmu.

Marketingové komunikace

Cílem modulu je ukázat posluchačům ucelený pohled na veškeré oblasti související s přípravou marketingových a komunikačních strategií, vymezit základní pojmy marketingové komunikace a rozpoznat jejich implementaci na mezinárodních trzích v rámci jejich specifik, základy mediálního plánování a seznámit účastníky se současnými trendy v marketingových komunikacích.

Pracovní právo

Cílem modulu je  prohloubení právního vědomí posluchačů v oblasti pracovního práva. Pozornost bude věnována základním znalostem praktických postupů při aplikaci pracovně právních předpisů v podnikatelské a zaměstnanecké praxi.

Firemní kultura a komunikace

Cílem modulu je seznámit posluchače s významem firemní kultury pro výkonnost organizace, s jejími hlavními principy i se zásadami její tvorby a řízení, porozumět mezinárodním rozdílům firemní kultury i hlavním zásadám interkulturního managementu a také poskytnout teoretický základ, ale i praktické tipy pro posílení komunikačních dovednosti manažerů.

Kreativita a inovace v organizaci

Cílem modulu je seznámení posluchačů s přínosy a možnostmi uplatňování kreativity a inovací v organizaci. Pozornost je věnována rozvoji kreativity na úrovni jednotlivce (jak manažer může objevovat a realizovat nové nápady a inovace) a organizace (jak firma může podporovat kreativní klima v organizaci a jak může budovat inovativní firemní kulturu).

E – business

Cílem modulu E-business je uvést studenty do problematiky jak podnikat s využitím sítě internet, popř. dalších informačních a komunikačních technologií. Jedná se především o možnosti založení elektronického obchodu nebo internetové prezentace, legislativní prostředí a využití nástrojů internetového marketingu.

Současně budou studentům zprostředkovány informace k problematice sociálních sítí a jejich využití v rámci (nejen elektronického) podnikání a dále v rámci modulu dojde k probrání základních informací z hlediska elektronické bezpečnosti s ohledem na legislativu i citlivost interních informací.

 

Metodologie závěrečné práce

Cílem modulu je seznámit posluchače s obecnými zásadami odborné závěrečné práce, s formální úpravou odborné práce, připravit je na obhajobu závěrečné práce.

Závěrečné práce a obhajoba

Cílem modulu je vypracování odborné závěrečné práce a její obhajoba před komisí.


Harmonogram programu

Program je jednoletý, probíhá v českém jazyce kombinovanou formou studia nebo studiem on-line. Kombinovaná forma studia zahrnuje e-learningovou přípravu a přímou výuku s lektory, popř. seminární práce.  On-line studium využívá e-learnig a zpracování seminárních prací z každého modulu. 

Při výuce mohou studenti konzultovat s lektory i problémy ze svého pracovního prostředí, a tím aplikovat nově získané poznatky a informace přímo do praktického profesního života. Obě formy studia umožňují studentům přizpůsobit studium svým aktuálním časovým možnostem, takže ho mohou absolvovat při zaměstnání. U každého studenta záleží na rozhodnutí, který způsob výuky preferuje.


Praha

Kombinovaná forma výuky: jednou měsíčně v sobotu 2 moduly
(2 x 4 vyučovací hodiny 9:00 – 15:30)


Ostrava

Kombinovaná forma výuky: jednou v měsíci odpoledne v pracovní den
(4 vyučovací hodiny 17:00 – 20:15)


Nový Jičín

Kombinovaná forma výuky: jednou měsíčně v sobotu 2 moduly
(2 x 4 vyučovací hodiny 9:00 – 15:30)

Roční školné

Kombinovaná forma výuky

80 000 Kč bez DPH

96 800 Kč s DPH

On-line studium

69 000 Kč bez DPH

83 490 Kč s DPH


Sleva 10 % z ceny školného při přihlášení nejpozději jeden měsíc před zahájením výuky.

Školné lze uhradit ve 4 splátkách nebo dle dohody.


Možné skupinové slevy při přihlášení 2 a více zájemců.Kombinované studium je zahajováno zpravidla dvakrát ročně – v podzimním a v jarním termínu, pro firemní kolektivy lze po dohodě i v jiném termínu.

On-line studium je možné zahájit  v dohodnutém termínu kdykoliv.

© 2017 British Institute of Management s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Novinky