LL. M. Business Law

Podzimní termíny

Nový Jičín

říjen 2018

Ostrava

říjen 2018

Master of Laws (LL.M.) je profesní postgraduální studijní program zaměřený na získání a rozšíření znalostí v oboru práva. Absolventi tohoto programu získají mezinárodní diplom (certifikát) a titul LL.M. (uváděný za jménem), který je v manažerské i právní praxi  u nás i v zahraničí velmi uznáván.

 

Profesní vzdělávací program  ve specializaci LL.M Business Law  je určen pro jednatele firem, manažery českých i zahraničních společností, ředitele firem, pracovníky ve veřejné správě a také pro právníky a advokáty, kteří se zabývají obchodním a podnikovým právem.

Absolvent programu LL.M. získá přehled o aktuálních problémech a trendech ve všech právních oblastech souvisejících s obchodní a podnikovou činností. Program poskytuje jak teoretické poznatky v jednotlivých disciplínách práva, tak klade důraz na jejich praktickou aplikaci v každodenní činnosti firmy či instituce, a to v českém i mezinárodním prostředí.


Moduly studia

Moduly jsou zakončeny zápočtem, který je udělen na základě získání potřebného minimálního počtu kreditů. Kredity je ohodnocena účast na prezenční výuce a testy nebo seminární práce z daného modulu.
Závěrečné moduly jsou věnovány ukončení studia – komplexní znalost dané problematiky prokazují posluchači zpracováním závěrečné práce, kterou obhajují před komisí, a rozpravou na téma vztahující se k závěrečné práci.  Komise je složena z lektorů, popř. významných hostů.

Teorie práva

Cílem úvodního modulu je seznámit uchazeče s právní terminologií, základními právními vztahy a instituty. Uchazečům budou předány základní informace o teorii práva, jeho systému, právních normách a pramenech práva, interpretaci práva a v neposlední řadě o problematice právní odpovědnosti.

Evropské právo

Cílem modulu je představit posluchačům základy evropského práva. V rámci modulu se podává výklad o vztahu práva EU k právu vnitrostátnímu a mezinárodnímu, jakož i výklad o pramenech a systému unijního práva. Výklad hmotněprávní materie se pak soustředí zejména na  vnitřní trh, hospodářskou soutěž a hospodářskou a měnovou unii, jakož i na občanství Evropské unie, základní práva a svobody a agendu prostoru svobody, bezpečnosti a práva. 

Obchodní právo

Cílem modulu je poskytnout základní teoretické znalosti a praktickou orientaci v právních předpisech upravujících oblast obchodního práva. Předmětem výuky obchodního práva jsou obecné instituty obchodního práva (podnikatel a podnikání, obchodní závod, obchodní firma, obchodní rejstřík atd.), veřejnoprávní úprava podmínek podnikání, mezinárodní obchodní právo, soutěžní právo a právo průmyslového vlastnictví. V rámci modulu budou posluchači seznámeni se základními právními pojmy a principy a s aktuální problematikou v dané oblasti.

Právo obchodních korporací

Cílem modulu  je objasnit posluchačům pojmy a právní povahu obchodních korporací, tedy obchodních společností a družstev, a to jak z hlediska obecných ustanovení, tak i speciální právní úpravy jednotlivých typů obchodních korporací.

Obchodní závazkové právo

Cílem modulu  je seznámit posluchače se specifiky smluvních vztahů uzavíraných mezi podnikateli či mezi podnikatelem a spotřebitelem. Výklad přinese informace potřebné pro uzavírání smluv a pro posuzování právních následků ze smluv vyplývajících. Diskutovány budou nejčastější smluvní typy a kontraktační proces. V neposlední řadě budou posluchači seznámeni s odpovědností podnikatelů ze závazkových vztahů.

Občanský zákoník v podnikatelské praxi

Cílem modulu je seznámit posluchače se základními pojmy, systémem a prameny rekodifikovaného soukromého práva, jehož těžištěm je nový občanský zákoník. Bude podán výklad ke změnám oproti původní právní úpravě, k systematice občanského zákoníku, k jeho jednotlivým institutům včetně případů z praxe a nové judikatury, to vše s ohledem na specifické potřeby podnikatelů, manažerů a vedoucích zaměstnanců. Vyloženy budou také základy smluvního závazkového práva a jeho aplikace v praxi.

Pracovní právo pro manažery

Cílem modulu je  prohloubení znalostí a právního vědomí posluchačů v oblasti pracovního práva. Pozornost bude věnována jak základním zásadám pracovního práva a příslušným ustanovením zákoníku práce, tak také příkladům z praxe a praktickým postupům při aplikaci pracovně právních předpisů z pohledu podnikatele a manažera.

Trestní odpovědnost právnických osob

Cílem modulu je seznámení posluchačů se základy trestního práva, zákonem o trestní odpovědnosti právnických osob, který je speciální jak vůči trestnímu zákoníku, tak vůči trestnímu řádu. Zásadními otázkami jsou kriminalizace jednání PO, přičitatelnost trestného činu a sankcionování PO za jejich protiprávní jednání. Pozornost bude věnována také trestnímu řízení vedenému proti právnické osobě.

ADR – vybrané metody alternativního řešení podnikatelských sporů

Cílem modulu je seznámit posluchače s nejčastějšími metodami alternativního řešení sporů a to zejména z pohledu podnikatelů, manažerů a vedoucích zaměstnanců. Soudní řízení je nákladné, pomalé a výsledek nejistý. Proto jsou alternativní metody čím dál více využívány v nejrůznějších případech - ve sporech mezi podnikateli navzájem, mezi podnikatelem a spotřebitelem či v pracovněprávních vztazích mezi podnikateli a jejich zaměstnanci.

Insolvenční právo

Cílem modulu je seznámit posluchače s účelem a cíli insolvenčního řízení s důrazem na řešení úpadku podnikatelů, s procesními postupy a jednotlivými fázemi insolvenčního řízení, s rozdíly mezi jednotlivými způsoby řešení úpadku i s aktuálním vývojem legislativy a praktickými zkušenostmi.

Metodologie závěrečné práce

Cílem modulu je seznámit posluchače s obecnými zásadami odborné závěrečné práce, s formální úpravou odborné práce, připravit je na obhajobu závěrečné práce.

Závěrečné práce a obhajoba

Cílem modulu je vypracování odborné závěrečné práce a její obhajoba před komisí.


Harmonogram programu

Program je jednoletý, obsahuje 10 modulů po 8 hodinách a závěrečné moduly. Probíhá v českém jazyce kombinovanou formou studia, která zahrnuje přímou výuku s lektory doplněnou e-learningovým studiem a samostudiem, umožňuje studentům přizpůsobit studium svým aktuálním časovým možnostem, takže ho mohou absolvovat při zaměstnání.

Při výuce mohou studenti konzultovat s lektory i problémy ze svého pracovního prostředí, a tím aplikovat nově získané poznatky a informace přímo do praktického profesního života.

Nový Jičín

1krát měsíčně v sobotu, popř. v pátek odpoledne
(8 vyučovacích hodin 9:00 - 15:30, popř. 4 vyučovací hodiny 17:00 – 20:15 ) 


Ostrava

 1krát měsíčně v sobotu, popř. v pátek odpoledne
(8 vyučovacích hodin 9:00 - 15:30, popř. 4 vyučovací hodiny 17:00 – 20:15 )

Roční školné

80 000 Kč bez DPH

96 800 Kč s DPH

Sleva 10 % z ceny školného při přihlášení  nejpozději jeden měsíc před zahájením výuky.

Školné lze uhradit ve 4 splátkách nebo dle dohody.


Možné skupinové slevy při přihlášení 2 a více zájemců.Studium je zahajováno zpravidla dvakrát ročně – v podzimním a v jarním termínu, pro firemní kolektivy lze po dohodě i v jiném termínu.

© 2017 British Institute of Management s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Novinky