Public Management


Délka kurzu

80 hodin


Organizace výuky

č. a. AK/PV-299/2016

10 × 8 vyučovacích hodin v pracovní den dle aktuálních termínů


Lektorský tým

RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA

Ing. Mgr. Kamila Dvorská, Ph.D.

Mgr. Jan Kovács, Ph.D.

Mgr. David Kryštof, Ph.D., ACC

Mgr. Jiří Moskala, MPA

Mgr. Lukáš Stoček

Mgr. Václav Těžký


Stručná anotace a cíle kurzu

Cílem kurzu je

seznámit posluchače s povahou, posláním a základními úkoly managementu ve veřejné správě,

představit posluchačům oblasti time managementu, naučit je využívat základní principy této manažerské metody a také si osvojit techniky, kterými lze dosahovat efektivnějších výkonů,

vytvoření a osvojení si ucelené představy o principu řízení lidských zdrojů, o významu lidského potenciálu a jeho rozvoje pro zvýšení konkurenceschopnosti a o významu a úkolech leadershipu,

ukázat posluchačům základní principy a techniky koučinku a možnosti jeho využití při rozvoji manažera i zaměstnanců, vedoucího úředníka či úředníka ÚSC,

prohloubit posluchačům legislativní ukotvení veřejné správy, zvláště pak při fungování územně samosprávných celků různých stupňů včetně správního práva,

prohloubit právní vědomí posluchačů v oblasti pracovního práva; pozornost bude věnována základním znalostem praktických postupů při aplikaci pracovně právních předpisů v zaměstnanecké praxi,

umožnit posluchačům (manažerům, vedoucím úředníkům a úředníkům), aby lépe znali subjekty ekonomického prostředí, se kterými jednají, případně vstupují do různých sociálních či ekonomických vztahů; posluchači získají základní přehled o právních předpisech upravujících jednotlivé typy organizací fungujících v neziskovém sektoru, seznámí se zdroji financování neziskových organizací a zásadami řízení v těchto organizacích,

seznámit posluchače s problematikou řešení změn a odchylek projektu a managementu optimalizace řízení rizik s cílem osvojit si základní dovednosti projektového manažera a vedoucího týmu.


Obsah kurzu

 • Management

  Osobní rozvoj manažera

  Řízení lidských zdrojů

  Koučink a jeho využití

  Právo ÚSC

  Pracovní právo

  Ekonomika neziskového sektoru

  Projektový management

Manažerské vzdělání pro ty, kteří chtějí ve své kariéře udělat další krok.

© 2017 British Institute of Management s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Novinky